Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest ALOHA WEALTH AND WELLNESS SP Z O O, ul. Solec 81 B/73A, 00-382 Warszawa, KRS 0000677233 , REGON 367259274, NIP 7010688450 adres e-mail: aloha@mateuszjasinski.pl
  2. Celem zbierania danych jest zakup przez Ciebie z oferowanych przez towarów i usług, a także wykonania ciążących na https://sklep.zyjbardziej.com obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży.
  4. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, sprzedaży.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.